Emlak Vergisi

Emlak Vergisi Vergicilik tarihinde rastlanan ilk vergilerden biridir. Dünyada diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri Emlak üzerinden Vergi alınmaktadır.
Cumhuriyet döneminde Emlak Vergisi 1972 yılına kadar tahrir ( yazım ) sistemine göre alınmış, bu tarihte yapılan kanun değişikliği ile beyan sistemine geçilmiştir.

Emlak vergisi tipik reel karakterde bir mükellefiyettir. Bu karakteri ile de mahalli bir vergi olarak gelişmiştir. Emlak vergisi deyimi bina, arsa ve arazi vergilerini mevzuatına için alan bir üst kavram olarak kullanılmaktadır. Ülkemize bina ve arazi vergileri ilk defa tazminattan sonra bu deyim ile girmiştir. Emlak vergisinde mükelleflerin kişisel durumları nazar alınmaksızın vergi doğrudan doğruya Emlak’a bağlıdır.
Mükellef: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 8.maddesinde mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek ve tüzel kişi olarak tanımlanmıştır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere mükellef, herhangi bir vergi kanununa göre adına borç çıkarılan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Vergi Sorumlusu: Vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine ( Belediye ye ) karşı muhatap olan kişi ya da kişilere denir.

Mülkiyet Hakkı: Mülkiyet hakkı, Türk Medeni Kanununun 618.maddesinde düzenlenmiştir. Mülkiyet hakkı bir kimseye sahip olduğu eşyayı kullanma, ondan faydalanma ve onun üzerinde her türlü tasarruf da bulunma hak ve yetkisi verir.
Rayiç Değeri : Bina, arsa ve arazinin alım satım değeridir.Mükellefler alım satımlarında gayrimenkulün rayiç bedelinden düşük bir değer beyan edemezler.

Emlak Vergisi Oranları : Bakanlar Kurulunca belirlenen halihazırdaki vergi oranları gayrimenkulün rayiç bedeli üzerinden işyeri ( bina ) için %o 2, mesken ( bina ) için %o 1, arsa için %o 3, arazi için %o 1’dir.

Vergi Ziyaı ve Usulsüzlük Cezası : Emlak Vergi beyannamesini yasal sürüsi içerisinde vermeyenlere veya usulüne uygun olarak vermeyenlere 213 sayılı V.U.K’nun 341 ve 351.maddelerine istinaden ceza uygulanır.

Herhangi bir şekilde yanlış bir vergilendirmeye tabi olan mükellefler, yanlış vergilendirmenin düzeltilmesi için Belediyeye müracaat ederek yanlışlığın düzeltilmesini talep edebilirler.

EMLAK VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ NE ZAMAN BAŞLAR :

Medeni Kanunun 633.maddesine göre, gerçek ve tüzel kişilerin bir taşınmaz malın mülkiyetini kazanabilmeleri için tapu siciline kayıt şarttır.Buna göre bir taşınmazların, Emlak Vergisi mükellefiyeti de tapu siciline kayıt ile başlamaktadır.Çünkü mülkiyet ancak tapu tescili ile kazanılmaktadır.

BEYANNAME VERME SÜRESİ :

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 23.maddesi gereğince Bina, Arsa ve Araziler için, 4 yılda bir defa ( Bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilebilir.) olmak üzere verilecek beyannameler, Maliye Bakanlığınca mükelleflerin genel beyana davet edildikleri tarihi takip eden bütçe yılının Marz, Nisan ve Mayıs aylarında Emlakin bulunduğu yerdeki ilgili Belediyenin vergi servisine verilir.

EMLAK VERGİSİNİN KAPSAMI NEDİR :

Emlak Vergisi arazi, arsa ve bina için ödenmektedir. Ve beyana dayalı bir vergidir.
Bu tür taşınmazı olan bir yurttaş, Emlak Vergisi vermekte yükümlüdür. Emlak vergisi verecek kişilerin, ilgili Belediyelerin Emlak Servislerine müracaat etmeleri ve burada Emlak beyannamesi formu ( Arsa, Bina, Arazi için ayrı ayrı ) doldurmaları gerekmektedir. Müracaat esnasında mükellefler taşınmazlara ait TAPU BELGESİ VE KİMLİK FOTOKOPİSİ bulundurmak zorundadırlar.

EMLAK VERGİSİ BEYANNAMESİ İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİDİR.:

Emlak Vergisi beyannamesi için, tapu fotokopisi, Nüfus Cüzdanı, binalar için yapı kullanma izin belgesi fotokopisi gereklidir.Ayrıca mükellefler yazışma adreslerini de bildirmek zorundadır.

EMLAK VERGİSİ HANGİ DÖNEMLERDE ÖDENMEKTEDİR :

Emlak Vergisi yıl içinde iki eşit taksit halinde ödenmekte olup, ilk taksitin Mayıs ayı ikinci taksiti ise Kasım ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Ancak mükellefler isterlerse ikinci taksit süresini beklemeden bir seferde tamamını da ödeyebilirler.

EMLAK VERGİSİ ZAMANINDA ÖDENMEZSE CEZASI OLUR MU :

Emlak Vergisini zamanında ödemeyen mükellef, geciken taksitleri için 6183 sayılı kanun hükümlerine göre tespit edilen oranda ( aylık ) gecikme zammı ödemek zorundadır.

EMLAK VERGİSİNİ İNDİRİMLİ ÖDEME VEYA MUAF OLMA KOŞULLARI :

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun ilgili maddelerine istinaden, mükelleflere indirim veya muafiyet uygulanabilmektedir. Örneğin söz konusu kanunun 8.maddesine istinaden, Türkiye sınırları içerisinde 200 m2’yi geçmeyen ve tek meskeni olan emeklilere aktif vergi mükellefi olmamaları şartı ile indirimli vergi oranı uygulanmaktadır. Bu oran her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir.

EMLAK SATILDIĞINDA NE YAPILMALIDIR :

Satılan bina, arsa veya arazi niteliğindeki gayrimenkulün mükellefin üzerinden düşülmesi için dilekçe ile ilgili Belediyeye müracaat edilmesi gerekmektedir.

EMLAK VERGİSİ İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR :

Mükellef gayrimenkullerinde meydana gelebilecek değişiklikleri değişiklik beyannamesi doldurarak, ilgili Belediyeye vermek zorundadırlar. Örneğin arsası olan bir mükellefin bu arsanın üzerine bina yaptıktan sonra bina beyannamesi vermesi gerekmektedir.

Köy sınırları içersinde olan gayrimenkuller beyannamelerini köy beyan defterlerine kaydettirmek suretiyle beyannamelerini Belediyeye verebilirler.

Detaylı bilgi için ÜZÜMLÜ Belediye Emlak Şefliğine müracaat edilebilir.